Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Προσλήψεις µε το σταγονόµετρο.....


Οι περιορισµοί επεκτείνονται σε δήµους, ∆ΕΚΟ, Εκκλησία, Στρατό και Σώµατα Ασφαλείας

Γενίκευση της εφαρµογής του κανόνα «µία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις µόνιµων υπαλλήλων» προβλέπεται µέσα στο 2011 σε όλους τους φορείς, την ώρα που µπαίνει µαχαίρι κατά 15% και στον αριθµό των εποχικών και συµβασιούχων.

Σκληρούς περιορισµούς βάζει η εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση για τον προγραµµατισµό των προσλήψεων του έτους. Εκτός από τις υπηρεσίες του στενού δηµόσιου τοµέα, ο κανόνας «µία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις» επεκτείνεται ακόµη και στις προσλήψεις σε δήµους, ∆ΕΚΟ, στο προσωπικότης Εκκλησίας που βαρύνει τον προϋπολογισµό αλλά και στις Ενοπλες ∆υνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας (Αστυνοµία, Πυροσβεστική, Λιµενικό). Παρότι αρχικά ο Στρατός και τα Σώµατα Ασφαλείας δεν είχαν υπαχθεί στον περιορισµό, µε τη χθεσινή εγκύκλιο καθίσταταισαφές πωςτα υπουργεία Εθνικής Αµυνας, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων θα πρέπει να αποστείλουν «τα αιτήµατά τους όχι µόνο για το πολιτικό προσωπικό αλλά και για τους ένστολους, καθόσον ο περιορισµός του 1:5 ισχύει για όλο το προσωπικό του δηµόσιου τοµέα».

Στον αριθµό των προσλήψεων θα συνυπολογίζονται µάλιστα και όσες µετατάξεις γίνουν στους φορείς, µετά τη σχετική επιταγή της τρόικας. Μόνη εξαίρεση υπάρχει για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. «Θα πρέπει τα αιτήµατά σας να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες προσλήψεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, όπου διευκρινίζεται πως όλα τα αιτήµατα θα πρέπει να φτάσουν στα χέρια του υπουργείου Εσωτερικών.

Με την εγκύκλιο καλούνται όλοι οι φορείς να υποβάλουν στο υπουργείο τα αιτήµατά τους για προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισµένου χρόνου καθώς και συµβάσεων µίσθωσης έργου µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Στη συνέχεια θα εκδοθεί κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών για τον καθορισµό των προτεραιοτήτων σε προσλήψεις για το 2011. Ειδικότερα, για το µόνιµο προσωπικό δίνεται προθεσµία µέχρι τις 14/1/2011 να σταλούν τα αιτήµατα στην αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που θα δώσει τη βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούµενων πιστώσεων για τη διενέργεια των προσλήψεων.

Εκτός από τα αιτήµατα, οι φορείς θα πρέπει να στείλουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο ακριβής αριθµός αποχωρήσεων προσωπικού κατά το 2010, οι διορισµοί τακτικού προσωπικού που πάγωσαν και προέρχονται από προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για τις οποίες είχαν εκδοθεί οριστικά αποτελέσµατα, αλλά και ο αριθµός του προσωπικού που µεταφέρθηκε από φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα – όπως, πχ η Ολυµπιακή. Μέχρι τις 14/1/ 2011 θα πρέπει να έχουν σταλεί και τα αιτήµατα για εποχικό προσωπικό. Ωστόσο, αυτά ορίζεται να υποβληθούν συνολικά ανά υπουργείο και θα περιλαµβάνουν τις ανάγκες τόσο του ίδιου του υπουργείου όσο και των φορέων που εποπτεύει, οπότε στην πράξη οι φορείς απαιτείται να έχουν ενηµερώσει νωρίτερα την αρµόδια υπηρεσία κάθε υπουργείου. Για τις προσλήψεις µε σύµβαση έργου, προϋπόθεση είναι η χορήγηση βεβαίωσης από το ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσεις συµβάσεις που δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας και δεν καλύπτονται µε αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Για τον λόγο αυτόν οι φορείς καλούνται να υποβάλουν το αργότερο µέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2011 τα αιτήµατα προς το ΑΣΕΠ µε παράλληλη κοινοποίηση προς την αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα πρέπει να σταλούν µέχρι τις 14 Ιανουαρίου και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου