Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Λουκέτα εξπρές θα µπορεί να επιβάλλει εφεξής το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος σε επιχειρήσεις....

Λουκέτα εξπρές θα µπορεί να επιβάλλει εφεξής το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος σε επιχειρήσεις που εντοπίζονται να φοροδιαφεύγουν ή εµπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος και διαφθοράς.

Οσοι πιάνονται στα δίχτυα του θα έχουν περιθώριοπέντε ηµερών πριν την έκδοση της καταλογιστικής πράξηςγια να αντικρούσουν τα ευρήµατα τωνελεγκτικών αρχών και παρ’ ότι εξακολουθούν να έχουν το δικαίωµα άσκησης προσφυγής εντός 30 ηµερών, σε αντιδιαστολή µε ό,τι ίσχυε µέχρι σήµερα, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να «µπλοκάρουν» διά της προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη την απόφαση για λουκέτο. Ηεπιχείρηση θα κατεβάζειρολά ανάλογα µετο µέγεθος της παράβασης γιαδιάστηµα έως και έξι µήνες, το Σ∆ΟΕµε ειδικές σφραγίδες καιλουκέτα θααµπαρώνει την είσοδο ενώ στη βιτρίνα της επιχείρησης θα θυροκολλείται και η απόφαση αναστολής λειτουργίας.Για την είσπραξη τωνπροστίµων που θα επιβάλλονταιπαράλληλα, θα αναλαµβάνει δράση ηεφορία του επιτηδευµατία η οποία θα µπλοκάρει και την έκδοσηαποδεικτικούφορολογικής ενηµερότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου