Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Πόσα χρήματα θα γλιτώναμε αν οι 300 της Βουλής γίνονταν 200;Η Βουλή με τους 300, όπως την ξέ­ρουμε σήμερα, σύμφωνα με το υφι­στάμενο σε ισχύ Σύνταγμα (του 1975), αποτελεί ένα μονομελές νομοθετικό σώμα που συγκροτείται α­πό 300 μέλη, τα οποία εκλέγονται για τετραετή θητεία.
Το Σύνταγμα προβλέπει ότι ο αριθ­μός των βουλευτών καθορίζεται με νόμο και δεν μπορεί να είναι μικρό­τερος των 200 ούτε μεγαλύτερος των 300. Αυτό σημαίνει ότι για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών μέχρι τους 200 δεν....
απαιτείται τρο­ποποίηση του Συντάγματος.

Οι υπέρμαχοι του περιορισμού των βουλευτικών εδράνων κατά 100 προτάσσουν ως επιχείρημα τις περί­που 650 χιλιάδες ευρώ που θα εξοι­κονομηθούν από το «βουλευτικό μι­σθολόγιο» κάθε μήνα, με δεδομένο ότι οι αποδοχές ενός βουλευτή είναι περίπου 6.500 ευρώ.

Σε αυτό το ποσό, αν συνυπολογί­σει κανείς τα υπόλοιπα έξοδα που θα εξοικονομηθούν (γραφεία, μισθοί υπαλλήλων, τηλεφωνικές συν­δέσεις, αυτοκίνητα, ατέλειες κ.λπ.), εύκολα μπορεί να φτάσει στο συ­μπέρασμα ότι, αν οι βουλευτές από 300 γίνουν 200, αυτομάτως θα εξοι­κονομηθεί 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα!

Επιπλέον, οι υποστηρικτές της πρότασης φέρνουν σαν παραδείγ­ματα άλλα κράτη, με πολύ μεγαλύ­τερο πληθυσμό από την Ελλάδα, ό­που οι βουλευτές είναι σαφώς λιγό­τεροι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου