Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Μετρητά τέλος για συναλλαγές πάνω από 3.000 ευρώ

Τα πρόστιμα που προβλέπονται

Aπό 1η Απριλίου ξεκινάει το μέτρο της υποχρεωτικής εξόφλησης συναλλαγών μέσω καρτών, επιταγών ή τραπεζικών λογαριασμών. Το όριο συνδιαλλαγής για το 2011 είναι 3.000 ευρώ αντί τα 1.500 που είχε οριστεί αρχικά και από 1 Ιανουαρίου του 2012 η εξόφληση γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης για ποσά από 1.500 ευρώ.

Αξία της συναλλαγής ορίζεται το σύνολο του ποσού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή γίνεται σε ώρα και ημέρα που δεν λειτουργεί η τράπεζα και δεν είναι δυνατή η εξόφληση, θα πρέπει να εκδίδεται απόδειξη είσπραξης μετρητών και ο εισπράξας θα πρέπει να τα καταθέσει σε τράπεζα μέσα σε δυο μέρες.

Όσον αφορά στα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης κυμαίνονται από 117 έως 1170 ευρώ.

Συναλλαγές που εξαιρούνται:

♦ Οι πωλήσεις ακινήτων, βιομηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και λοιπών μηχανημάτων, εφόσον συντάσσονται συμβόλαια μεταβίβασης, καθώς και οι πωλήσεις μετοχών, παραγώγων, ομολογιών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και λοιπών συναφών.

♦Οι πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου